به نام خداوند جان و خرد

فصلنامه یافته های زیست شناسی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی اراک می باشد که در تاریخ 27 تیرماه سال 1390 از کمیسیون نشریات دانشگاه آزاد اسلامی رتبه علمی - پژوهشی کسب نموده است.
این فصلنامه در ISC و SID نمایه گردیده است و کلیه مقالات در حوزه زیست شناسی در این فصلنامه ارائه می گردد.

شماره جاری: دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1391 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی