نمایه نویسندگان

آ

  • آل طه، مجید بررسی تأثیر جنس و قومیت بر شاخص‌های آنتروپومتری جمجمه و صورت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال 90- 1389 [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 7-16]

ت

  • تیموری، مریم بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره الکلی گیاه Teucrium polium L روی باکتری‌های گرم مثبت و منفی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 1-6]

ش

  • شیخ الاسلامی، بهناز بررسی تأثیر جنس و قومیت بر شاخص‌های آنتروپومتری جمجمه و صورت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال 90- 1389 [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 7-16]